Ogólne warunki sprzedaży towarów i usług w przedsiębiorstwie CESARZ Anna Otawa

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do umów, których przedmiotem jest sprzedaż towarów oraz usług w tym robót budowlanych dokonywana przez Annę Otawę prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Cesarz z siedzibą 44-230 Bełk, ul. Główna 15 [dalej: F. Cesarz] na rzecz dowolnego klienta, w tym osób fizycznych, którzy dokonują zakupu towarów lub usług [dalej: Kupujący, Zamawiający lub Klient].

B. ZAWARCIE UMOWY

 1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży towaru lub usługi jest podpisana przez strony umowa lub sporządzone przez Kupującego zamówienie w dowolnej formie, np. mailem, pisemnie, itp. wystawione przez Kupującego i doręczone w dowolnej formie F.Cesarz. Zamówienie musi zawierać dane Kupującego, szczegółowe informacje o zamawianym produkcie w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji oraz dane dotyczące pożądanych przez Kupującego warunków realizacji zamówienia.

 2. Zamówienie może być wystawione na podstawie oferty pisemnej złożonej Kupującemu przez F. Cesarz.

 3. W każdym przypadku złożenie zamówienia nie wiąże F. Cesarz, zaś brak odpowiedzi nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia zamówienia. Przyjęcie przez F. Cesarz zamówienia do realizacji wymaga pisemnego potwierdzenia przez F. Cesarz. W przypadku przyjęcia przez F.Cesarz zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń. Potwierdzenie zamówienia wystawione przez F. Cesarz jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy na warunkach zawartych w tym potwierdzeniu.

 4. Dostarczony towar do Kupującego nie podlega zwrotowi z wyłączeniem procedur uprawniających Kupującego do zgłoszenia reklamacji na podstawie dokumentów gwarancyjnych dostarczonych przez F. Cesarz.

 5. Ustalona w potwierdzeniu przedpłata ulega zaliczeniu na poczet ceny, a w razie odstąpienia przez Kupującego od umowy, przepada na rzecz F. Cesarz tytułem kary umownej. F. Cesarz ma prawo dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

C. CENY

 1. Cena towaru wskazana w ofertach zawiera wszystkie koszty związane z produkcją oraz dostarczeniem towaru od producenta do magazynu F. Cesarz lub też wytworzeniem towaru bezpośrednio przez F. Cesarz.

 2. Jeśli nie wynika to jednoznacznie z dokumentów lub ustaleń stron, czy stawki (ceny) są kwotami netto czy brutto, zawsze uważać się będzie, że są to kwoty netto, do których doliczony zostanie podatek (w szczególności VAT) w obowiązującej w danym czasie wysokości.

 3. Ceny podane Kupującemu są kalkulowane na bazie kosztów bieżących. F. Cesarz zastrzega sobie prawo zmiany cen w każdej chwili, aż do momentu dostawy w stosunku do wszystkich towarów lub dowolnej części towarów z zamówienia, w stopniu niezbędnym, zapewniającym pokrycie zwiększonych kosztów, niezależnych od F. Cesarz.

 4. Kupujący zapłaci za towar cenę określoną w fakturze sprzedaży.

 5. Ceny obowiązują dla uzgodnionych ilości sprzedawanego towaru i standardowego transportu.

 6. W przypadku sprzedaży mniejszych ilości lub przesyłek ekspresowych ceny będą uzgadniane indywidualnie.

D.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ODBIÓR TOWARU

 1. Podane w umowach, ofertach, katalogach i potwierdzeniach przyjęcia zamówienia wystawionych przez F. Cesarz terminy realizacji zamówienia są przybliżone i mogą ulec zmianie.

 2. Ustalony termin sprzedaży lub wykonania usługi może ulec wydłużeniu w następujących przypadkach :

- jakiejkolwiek zmiany w przedmiocie umowy czy też zamówienia ( w tym ilościowe, rodzajowe czy jakościowe ) w stosunku do pierwotnej treści umowy,

- jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie.

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych.

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

- w przypadku elementów, które wymagają cynkowania i/lub malowania proszkowego termin realizacji umowy może ulec wydłużeniu w zależności od możliwości technicznych podwykonawców.

- termin wykonania umowy ulega również automatycznemu wydłużeniu w przypadku opóźnień w zapłacie płatności częściowych ( w tym zaliczki czy też zadatku ) przez Kupującego.

3. W przypadkach określonych w ust. 2 o nowym terminie wykonania umowy ( zamówienia ) F. Cesarz poinformuje klienta pisemnie, mailowo, telefonicznie lub osobiście.

4. W przypadku braku akceptacji przez klienta nowego terminu sprzedaży lub wykonania usługi i odstąpienia od umowy, F. Cesarz przysługuje prawo do zatrzymania tytułem kary umownej wpłaconych należności niezależnie od ich nazewnictwa ( np. zaliczki , zadatku, wpłaty częściowej, wpłaty końcowej itp. ). Ponadto, F. Cesarz ma prawo dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

5. F. Cesarz nie odpowiada za straty oraz wszelkie szkody spowodowane opóźnieniami w realizacji zamówienia powstałe na skutek okoliczności niezależnych od F. Cesarz, w tym m.in.: opóźnienia w produkcji i dostawie ze strony podmiotu będącego dostawcą zamówionego towaru lub jego części w stosunku do F. Cesarz, dostosowania się do przepisów i poleceń organów państwowych, działania siły wyższej, działania lub zaniechania Kupującego, strajków, likwidacji fabryki itp.

6. F. Cesarz zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w każdym przypadku gdy Kupujący nie odbiera zamówionego wcześniej towaru w umówionym terminie lub nie uregulował zobowiązań wynikających z wcześniejszych zamówień lub przekroczył limit kredytowy ustalony przez F. Cesarz lub nie spełnił wszystkich warunków podanych umowie czy też w potwierdzeniu zamówienia (w tym: przedpłata, gwarancja bankowa, itp.).

 1. Opóźnienia w realizacji zamówienia na skutek powyższych okoliczności nie uprawniają Kupującego do odstąpienia od umowy.

 2. Miejscem odbioru towaru jest magazyn F. Cesarz. F. Cesarz zawiadomi Kupującego o terminie i miejscu postawienia towaru do jego dyspozycji. W przypadku braku innych uzgodnień F. Cesarz uprawniona jest wedle swego wyboru do wysyłki towaru do Kupującego na jego koszt i ryzyko lub do naliczania kosztów składowania. W każdym z powyższych przypadku umowa sprzedaży dochodzi do skutku z ostatnim dniem okresu, w którym towar pozostawał do dyspozycji Kupującego i w tym dniu F. Cesarz ma prawo wystawić fakturę.

 3. W przypadku, gdy Strony ustalą inne miejsce odbioru towaru niż magazyn F. Cesarz i jednocześnie Strony nie ustalą innych warunków rozliczenia kosztów transportu, cena sprzedaży zostanie powiększona o koszty związane z dostarczeniem towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego. W tym przypadku, gdy F. Cesarz nie otrzyma dokładnych instrukcji wysyłkowych od Kupującego, wysyłka nastąpi wedle uznania F. Cesarz.

E. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Kupujący dokonuje płatności na rachunek bankowy F. Cesarz określony w fakturze, umowie lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i w terminie w niej wskazanym, o ile F. Cesarz nie zastrzegła innych warunków dotyczących płatności.

 2. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego F. Cesarz.

 3. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących, za opóźnienie w zapłacie F. Cesarz należą się odsetki umowne w wysokości maksymalnej przewidzianej dla transakcji handlowych za każdy dzień opóźnienia.

 4. F. Cesarz ma prawo uzależnić wydanie towaru lub wykonanie usługi od uprzedniego uiszczenia całości lub części należności. F. Cesarz może również w takim przypadku postawić w stan natychmiastowej wymagalności zapłatę wszelkich zobowiązań Kupującego wobec F. Cesarz, bez względu na to czy termin ich zapłaty już nadszedł. Postanowienie niniejszego punktu nie pozbawia F. Cesarz prawa do odstąpienia od umowy.

F. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

 1. F. Cesarz zastrzega sobie prawo własności towaru oraz przynależnej do niego dokumentacji (instrukcje, rysunki, itp.) do czasu zapłaty przez Kupującego całości ceny sprzedaży towaru lub usługi.

 2. Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia własności towaru lub wykonanej usługi ani jego obciążania żadnymi prawami na rzecz osób trzecich przed dokonaniem zapłaty ceny sprzedaży. Nie może także dysponować przynależnościami.

G. GWARANCJA

 1. Warunki gwarancji, jeżeli została udzielona, określone będą w odrębnym dokumencie.
 2. W przypadku udzielenia gwarancji na towary, których producentem lub dostawcą są podmioty trzecie, gwarancja zostanie uwzględniona jedynie na zasadach i w zakresie uznania jej za uzasadnioną przez producenta lub dostawcę.
 3. Zgłoszenie przez Kupującego roszczeń gwarancyjnych nie zwalnia go z obowiązku zapłaty za wykonany towar lub usługę w uzgodnionym terminie.
 4. Kupującemu nie przysługuje prawo do zatrzymania całości lub części wynagrodzenia z tytułu sprzedaży towaru lub usługi w przypadku zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych.
 5. Gwarancji nie podlegają wyroby z drewna.
 6. Wymienione poniżej cechy stanowią naturalną charakterystykę drewna i nie mogą być podstawą do reklamacji:
  1. DREWNO jest naturalnym materiałem pochodzenia biologicznego, posiada specyficzne właściwości takie jak zdolność do kurczenia, pęcznienia i paczenia. Z uwagi na ten fakt w drewnie mogą wystąpić nieznaczne wahania wymiarowe na całej jego długości.
  2. Drewno podczas użytkowania na zewnątrz jest szczególnie narażone na zmianę swojego naturalnego koloru spowodowane pogodą i promieniami UV. Przyszarzenia elementów drewnianych nie wpływają na ich trwałość. Szarzenie jest naturalnym procesem dla drewna, które w przypadku drewna iglastego, może pojawić się już po kilku miesiącach, pomimo zastosowania impregnacji ciśnieniowej.
  3. Warunki atmosferyczne, na które narażone jest drewno ogrodowe/ogrodzeniowe może czasami doprowadzić do powstawania mikropęknięć i wycieków żywicy. Nie wpływa to niekorzystnie na trwałość i stabilność drewna, a należy do naturalnych cech drewna.
  4. Drewno ma niejednorodną strukturę i trudno jest znaleźć dwa takie same elementy. Dotyczy to również częstości występowania, rozkładu i wielkości sęków. Zdrowe sęki nie obniżają ani jakości ani wytrzymałości drewna.
  5. Jako naturalny surowiec drewno nie ma jednolitego koloru, ale jest żywą mieszanką różnych odcieni. Różna może być również siła zabarwienia pigmentami, na którą mają także wpływ warunki klimatyczne.
  6. Rysy i wycieki żywicy mogą również wystąpić w przypadku drewna impregnowanego pod ciśnieniem.
  7. Drewno oddaje lub pobiera wilgoć z powietrza. Wynikająca z tego zmiana objętości drewna jest jego naturalną cechą, której nie można uniknąć - drewno pęcznieje lub kurczy się. W zależności od warunków klimatycznych różnice w wymiarach mogą wahać się +/- 10%. Różnice te zależą od poziomu wilgotności powietrza.

H. RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest wyłączona w stosunku do towaru lub usługi sprzedanej przez F. Cesarz , na co Kupujący wyraża nieodwołalną i bezwarunkową zgodę, z zastrzeżeniem odrębnych uregulowań prawnych przewidzianych dla sprzedaży towarów i usług Kupującym którzy są konsumentami.

 2. Wyłącza się odpowiedzialność F. Cesarz za jakąkolwiek szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 3. F. Cesarz nie ponosi odpowiedzialności za to, dla jakich celów towar wydany Kupującemu będzie przeznaczony.

I. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Kupujący wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo wykonanie dokumentacji fotograficznej przedmiotu umowy i umieszczenie go w materiałach reklamowych F. Cesarz ( w tym folderach, stronie internetowej, ulotkach itp.)

K. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i umowa zawarta na ich podstawie podlega prawu polskiemu. Ogólne warunki sprzedaży stosuje się do każdej umowy sprzedaży lub umowy na wykonanie usługi zawieranej przez F. Cesarz, o ile z pisemnych ustaleń Stron nie wynika nic innego.

 2. Za zachowanie formy pisemnej uznaje się oświadczenie zaopatrzone w podpis którejkolwiek ze Stron, w tym wydruk faksowy lub przesłanie oświadczenia drogą mailową.

 3. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania umowy Strony będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miasta Katowice.

 4. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są albo staną się nieważne albo nieskuteczne lub Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie

 5. ieskutecznych postanowień zachowuje rozsądną treść.

 6. Umowa rozwiązuje i zastępuje wszelkie inne dotychczasowe pisemne lub ustne ustalenia, porozumienia, uzgodnienia i umowy w zakresie objętym jej treścią, które niniejszym tracą moc prawną.

 7. Jakiekolwiek zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.