Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Regulamin

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

Pkt.1.

Administratorem danych jest: CESARZ Anna Otawa ul. Główna 15, 44-230 Bełk

Pkt.2.

Dane kontaktowe administratora danych: Anna Otawa 505-100-163, cesarz@cesarz.pl

numer telefonu: CESARZ 0-32 43-16-718, 512-154-073

Pkt.3.

W związku z łączącą Panią/Pana z CESARZ umową przetwarzamy Pani/Pana

dane osobowe w następujących celach:

1) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia

umowy z CESARZ (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

2) realizacji zawartej z CESARZ umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1

lit. b) RODO),

3) zarządzanie ryzykiem wystąpienia opóźnienia w spłacie, po

wygaśnięciu zawartej z CESARZ umowy (podstawa prawna: art. 66 ust. 1

lit. a) RODO,

4) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na CESARZ w związku z

prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa

prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

5) marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez CESARZ

(podstawa prawna: art. 6. Ust. 1 lit. a) RODO),

6) dochodzenia należności i obrony przed roszczeniami (podstawa

prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

7) wewnętrznych celów administracyjnych CESARZ, w tym statystyki i

raport-owania wewnętrznego CESARZ (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit

f) RODO).

Pkt.4.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3,

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub

kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych

osobowych mogą być:a) biuro rachunkowe prowadzące księgowość CESARZ,

b) doradcy podatkowi i prawni,

c) biura informacji gospodarczej,

d) banki, instytucje kredytowe i inne podmioty upoważnione do odbioru

Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

pozostałe podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w

imieniu CESARZ na podstawie zawartej z CESARZ umowy powierzenia

przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Pkt.5.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do

realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z CESARZ umowy,

przez okres do zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia

ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody

na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej

zgody,

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na CESARZ w

związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, przez

okres do czasu wypełnienia tych obowiązków,

c) w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych

przez CESARZ, przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na

takowe przetwarzanie,

d) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do

czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów CESARZ stanowiących

podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Pkt.6.

W związku z przetwarzaniem przez CESARZ Pani/Pana danych osobowych

przysługuje Pani/Panu:- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,

- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

- prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,

- prawo do ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na

podstawie art. 21 RODO,

- prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.

Pkt.7.

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w

dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pkt.8.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez CESARZ Pani/Pana danych

osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

Pkt.9.

W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu

zawarcia i realizacji umowy z CESARZ, podanie przez Pana/Panią danych

osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma

charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych

będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z CESARZ