Rozety ozdobne

Rozety ozdobne: 13.003 - ≠ 8 X 8 - H.250 X L.250 mm
13.003
≠ 8 X 8
H.250 X L.250 mm
Rozety ozdobne: 13.005 - H.250 X L.250 mm - ≠ 20 X 4
13.005
H.250 X L.250 mm
≠ 20 X 4
Rozety ozdobne: 13.007 - H.250 X L.250 mm - ≠ 10 X 5
13.007
H.250 X L.250 mm
≠ 10 X 5
Rozety ozdobne: 13.018 - H.530 X L.420 mm - ≠ 12 X 12
13.018
H.530 X L.420 mm
≠ 12 X 12
Rozety ozdobne: 13.019 - H.460 X L.410 mm - ≠ 12 X 12
13.019
H.460 X L.410 mm
≠ 12 X 12
Rozety ozdobne: 13.020 - H.380 X L.380 mm - ≠ 10 X 5
13.020
H.380 X L.380 mm
≠ 10 X 5
Rozety ozdobne: 13.025 - H.590 X L.590 mm - ≠ 12 X 12
13.025
H.590 X L.590 mm
≠ 12 X 12
Rozety ozdobne: 13.026 - H.590 X L.510 mm - ≠ 16 X 8
13.026
H.590 X L.510 mm
≠ 16 X 8
Rozety ozdobne: 13.027 - H.670 X L.610 mm - ≠ 16 X 8
13.027
H.670 X L.610 mm
≠ 16 X 8
Rozety ozdobne: 13.028 - H.800 X L.800 mm - ≠ 16 X 8
13.028
H.800 X L.800 mm
≠ 16 X 8
Rozety ozdobne: 13.029 - ≠ 16 X 8 - H.800 X L.700 mm
13.029
≠ 16 X 8
H.800 X L.700 mm
Rozety ozdobne: 13.030 - H.900 X L.385 mm - ≠ 12 X 12
13.030
H.900 X L.385 mm
≠ 12 X 12
Rozety ozdobne: 13.031 - H.230 X L.740 mm - ≠ 12 X 6
13.031
H.230 X L.740 mm
≠ 12 X 6
Rozety ozdobne: 13.100 - H.1080 X L.600 mm - Ø 12
13.100
H.1080 X L.600 mm
Ø 12
Rozety ozdobne: 13.101 - H.1080 X L.600 mm - Ø 12
13.101
H.1080 X L.600 mm
Ø 12
Rozety ozdobne: Caro - 12x6mm - też 14,16,20x6
Caro
12x6mm
też 14,16,20x6